NDesk

data publikacji 25-05-2018

 

 

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

1. Informacje o administratorze i przetwarzaniu przez niego danych osobowych

1.1. Administratorem danych osobowych jest Nexus Systems Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-741) przy ul. Nad Drwiną 8B. Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS0000180826, NIP: 679-278-18-54, Regon: 356763989.

 

1.2. Administrator prowadzi sklep internetowy pod adresem www.ndesk.swiatlowody.com.pl, zwany dalej Serwisem.

 

1.3. Danymi osobowymi są wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

 

1.4. Podanie danych osobowych w celu realizacji umowy o świadczenie usług określonych Regulaminem Sklepu internetowego jest dobrowolne, ale jest również warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność zawarcia umowy i realizacji usług.

 

1.5. Pod akronimem RODO rozumieć należy Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

1.6. Użytkownikiem w myśl niniejszej Polityki Prywatności jest każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub
w inny sposób korzystająca z usług wskazanych w Regulaminie Sklepu Internetowego.

 

1.7. Osoby, które dokonują rejestracji w Serwisie, proszone są o podanie danych niezbędnych do utworzenia
i obsługi konta. W celu ułatwienia obsługi Użytkownik może podać dodatkowe dane, wyrażając tym samym zgodę na ich przetwarzanie. Takie dane można w każdym czasie usunąć.

 

1.8. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Pełen dostęp do baz danych posiadają jedynie osoby należycie uprawnione przez Administratora.

 

1.9. Administrator zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

 

1.10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

 

1.11. Osoby odwiedzające mogą przeglądać Serwis bez uprzedniej rejestracji oraz podawania danych osobowych.

 

 

2. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 

2.1. Państwa dane osobowe są przetwarzanie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO).

 

2.2. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora stanowi:

 

a) konieczność realizacji umów zawartych przez Państwa z Administratorem, jak również podjęcie działań przed zawarciem powołanych umów na Państwa żądanie (art. 6 ust. 1 lit.

b RODO);

 

b) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

 

c) zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych w celach marketingowych, w tym wysyłania informacji handlowej (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

 

2.3. Podanie przez Państwa danych osobowych na podstawie ww. pkt. a) i b) jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych uniemożliwi Państwu korzystanie z Serwisu i usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora.

 

2.4. Użytkownik może w każdym czasie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej ilości celi.

 

3. Cele i zakres przetwarzania danych osobowych

 

3.1. Podane przez Państwa dane osobowe, będą przetwarzane w celu i w zakresie niezbędnym w związku
z zawarciem i wykonaniem umowy oraz w celu marketingu bezpośredniego towarów i usług Administratora.

 

3.2. W celu wykonania umowy Administrator będzie przetwarzać podane przez Państwa następujące dane: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, telefon, NIP, nazwa firmy, adres dostawy.

 

3.3. W celu wysyłania Państwu informacji i materiałów handlowych Administrator będzie przetwarzać podany przez Państwa adres e-mail.

 

3.4. Formularz kontaktowy

 

a) Na stronie internetowej Administratora (www.swiatlowody.com.pl) istnieje możliwość skontaktowania się
z nim przy użyciu elektronicznego formularza kontaktowego. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie niewymaganych danych jest dobrowolne.

b) Dane osobowe podane Administratorowi w formularzu kontaktowym są przetwarzane

w celu:

 

- identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawa prawna przetwarzania – niezbędność przetwarzania do wykonania umowy

o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 

4. Udostępnianie danych osobowych

 

4.1. Państwa dane osobowe zostaną udostępnione właściwym organom państwowym lub osobom trzecim, jeżeli taki obowiązek będzie wynikać z powszechnie obowiązującego prawa.

 

4.2. Administrator udostępnia Państwa dane osobowe wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora w celu realizacji dostawy.

 

5. Ochrona danych

 

5.1. Administrator jest zobowiązany do ochrony danych Kupujących zgromadzonych podczas dokonywania zakupów w Serwisie zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa i ochrony danych.

 

5.2. Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki wdrożonym odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, które mają na celu zapobiegnięcie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. Administrator podejmuje wszelkie możliwe środki, aby dane osobowe były:

 

a) poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem,

 

b) uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,

 

c) adekwatne, odpowiednie i nie nadmierne,

 

d) dokładne i aktualne,

 

e) nie przechowywane dłużej niż to konieczne,

 

f) przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom, których dotyczą, w tym zgodnie z prawem do zastrzeżenia udostępniania,

 

g) bezpiecznie przechowywane,

 

h) nie transferowane bez odpowiedniej ochrony.

 

5.3. Zbiory danych osobowych są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Do przetwarzania Państwa danych osobowych dopuszczone są wyłącznie osoby posiadające upoważnienie od Administratora, przeszkolone w zakresie ochrony danych osobowych

i zobowiązane do zachowania Państwa danych osobowych w tajemnicy.

 

5.4. Dane osobowe są przechowywane wyłącznie na czas, w którym strony mogą dochodzić wzajemnych roszczeń wynikających z zawartej umowy sprzedaży lub przez okres, w którym Administrator na podstawie przepisów zobowiązany jest przechowywać dokumentację księgową.

 

6. Uprawnienia

 

6.1. Jesteście Państwo uprawnieni do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

 

6.2. Macie Państwo prawo uzyskać od Administratora następujące informacje:

 

a) o celu, zakresie i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych,

 

b) od kiedy Państwa dane są przetwarzane,

 

c) o źródle z którego pochodzą Państwa dane,

 

6.3. Ponadto na Państwa żądanie Administrator, uzupełni, uaktualni oraz sprostuje Państwa dane osobowe, jak również wstrzyma (czasowo lub na stałe) ich przetwarzanie lub je usunie jeśli Państwa dane okażą się niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

 

6.4. Poza tym w przypadku przetwarzania Państwa danych przez Administratora w celu marketingu bezpośredniego mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Aby skorzystać z uprawnień, o których mowa w niniejszym paragrafie należy przedstawić Administratorowi stosowne żądanie na adres e-mail rodo@swiatlowody.com.pl.

 

6.5. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

7. Zmiana danych

 

W przypadku, gdy Państwa dane osobowe ulegną zmianie prosimy o ich samodzielne zaktualizowanie
w koncie użytkownika, o ile zostało założone lub o powiadomienie Administratora o tym fakcie telefonicznie, listownie na adres siedziby firmy lub drogą elektroniczną na adres rodo@swiatlowody.com.pl.

 

8. Ciasteczka

 

8.1. Administrator oświadcza, że korzysta z plików „cookies” (ciasteczka).

 

8.2. Pliki cookies to informacje, które są wysyłane przez serwer i zapisują się na Państwa urządzeniu (np. dysku twardym komputera lub telefonu).

 

8.3. Dane uzyskane za pomocą plików cookies nie pozwalają na zidentyfikowanie Państwa, ale umożliwiają Administratorowi określenie czy przy użyciu danego komputera odwiedzano Sklep (co nie jest jednoznaczne
z informacją na temat tego kto ten Sklep odwiedzał) i jakie jego użytkownik miał wówczas preferencje (co go najbardziej zainteresowało w Sklepie).

 

8.4. Administrator wykorzystuje wewnętrzne pliki cookies w celu:

 

a) zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu,

 

b) w celach statystycznych.

 

8.5. Administrator wykorzystuje dwa rodzaje plików cookies:

 

a: cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

 

b: cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia
z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

 

8.6. Administrator wykorzystuje w celu reklamy Sklepu i świadczonych przez siebie usług Google AdWords, które używa plików cookies umieszczonych na Państwa urządzeniu.

 

8.7. W każdej chwili możecie Państwo usunąć pliki cookies pozostawione przez Serwis z Państwa urządzenia zgodnie z instrukcją producenta Państwa przeglądarki internetowej.

 

8.8. Istnieje również możliwość zablokowania dostępu plików cookies do Państwa urządzenia poprzez odpowiednie konfigurowanie Państwa przeglądarki, jednakże wówczas Serwis może nie funkcjonować prawidłowo.

 

9. Postanowienia końcowe

 

9.1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki w dowolnym czasie przez umieszczenie zmienionej Polityki pod adresem  www.swiatlowody.com.pl.

 

9.2. Polityka w nowym brzmieniu będzie obowiązywać od daty jej zamieszczenia pod adresem wskazanym
w punkcie 9.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

NEXUS SYSTEMS

Państwa specjalista w dziedzinie technologii światłowodowych !

ul. Nad Drwiną 8B, 30-741  Kraków

(12) 2597750..51..52

office@swiatlowody.com.pl

JESTEŚMY TEŻ TU

Copyright © 2010 NEXUS SYSTEMS SP. Z O.O.

OFERUJEMY

Światłowody

Pigtaile

Patchcordy

System NFS

System 4Net

Usługi

 

PROŚBA O KONTAKT

Zostaw swoje dane. Odpiszemy do Ciebie.

Wysyłam Formularz...

Błąd wysyłania.

Dziękujemy - Dane zarejestrowane !